Terma & Syarat

​​Selamat datang ke laman web stor online www.polytronmalaysia.com.my! Terma dan syarat yang dinyatakan dibawah merangkumi semua pelawat dan pengguna laman web www.polytronmalaysia.com.my. Anda terikat pada terma dan syarat ini selagi anda berada di www.polytronmalaysia.com.my.

Umum
Kandungan di dalam terma dan syarat mungkin akan diubah, dipindah dan dibuang pada bila-bila masa. Sila ambil perhatian bahawa www.polytronmalaysia.com.my mempunyai hak untuk mengubah isi kandungan terma dan syarat tanpa notis. Sebarang pelanggaran peraturan dan undang-undang bagi terma dan syarat ini, www.polytronmalaysia.com.my akan mengambil tindakan segera kepada si pelaku.

Kandungan Laman & Hak Cipta
Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua bahan, termasuk gambar, ilustrasi, reka bentuk, ikon, gambar, klip video, dan bahan bertulis dan lain-lain yang muncul sebagai sebahagian daripada Laman ini, dengan kata lain "Kandungan Laman" adalah hak cipta, tanda dagangan, pakaian perdagangan dan / atau harta intelek lain yang dimiliki, dikawal atau dilesenkan oleh Polytron USA dan Polytron Malaysia


Komen dan Maklum Balas
Semua komen dan maklum balas yang diberi kepada www.polytronmalaysia.com.my akan kekal sebagai harta www.polytronmalaysia.com.my.

Pengguna akan bersetuju bahawa tidak akan ada komen yang dihantar ke www.polytronmalaysia.com.my akan melanggar mana-mana hak pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi hak peribadi atau hak milik yang lain. Selain itu, pengguna hendaklah bersetuju bahawa tidak akan ada kandungan yang menyalahi undang-undang, pengasaran, atau lucah yang dihantar ke laman web tersebut. Pengguna akan menjadi satu-satunya pihak yang bertanggungjawab untuk sebarang kandungan komen yang dibuat.


Informasi Produk
Kami tidak dapat menjamin semua produk sebenar akan kelihatan sama seperti yang ditunjukkan pada skrin kerana ianya bergantung pada skrin pengguna masing - masing.


Surat Berita
Pengguna hendaklah bersetuju bahawa Polytron Malaysia  boleh menghantar surat berita mengenai berita / produk / promosi terkini dan sebagainya melalui e-mel kepada pengguna.


Ganti Rugi
Pengguna hendaklah bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan tidak melibatkan Polytron Malaysia dari dan terhadap sebarang dan segala tuntutan, ganti rugi, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan anda terhadap laman web ini.


Pautan Luar
Sebarang pautan akses ke tapak pihak ketiga adalah risiko anda sendiri. www.polytronmalaysia.com.my tidak akan berkaitan atau melibatkan laman web sedemikian jika kandungan / produk pengguna mengalami kerosakan atau kerugian yang berkaitan dengan tapak pihak ketiga.

 

Malumat Tidak Tepat
Dari semasa ke semasa, mungkin akan terdapat maklumat mengenai www.polytronmalaysia.com.my yang mengandungi kesilapan tipografi, ketidaktepatan, ketinggalan, yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, ketersediaan dan kandungan artikel. Kami berhak membetulkan apa-apa kesilapan, ketidaktepatan, mengubah atau mengedit maklumat tanpa notis terlebih dahulu kepada pelanggan. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan produk yang anda beli, sila kembalikan kepada kami dengan invois. Sila semak "Pulangan dan Polisi Bayaran Balik".


Penamatan
Perjanjian ini berkuat kuasa melainkan dan jika sama ada oleh pelanggan atau www.polytronmalaysia.com.my. Pelanggan boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, www.polytronmalaysia.com.my juga boleh menamatkan perjanjian dengan pelanggan tanpa notis terlebih dahulu dan akan menafikan akses pelanggan yang tidak dapat mematuhi terma dan syarat di atas.

Copyright © 2021 Next Advance technology Sdn Bhd (1128781-P) . All rights reserved.eCommerce by SiteGiant